Ubytovací poriadok privátu Salatín

 1. Ubytovaný sa pri ubytovaní preukazuje Potvrdením o ubytovaní /voucher a platným občianskym preukazom alebo pasom všetkých ubytovaných osôb. Ubytovaný môže nastúpiť na pobyt v čase od 14.00 h do 20.00 h dňa, v ktorom nastupuje na pobyt. Neskoršie alebo skoršie príchody je povinný dohodnúť so správcom vopred.
 2. Pri odovzdaní objektu preberá zodpovedný zástupca ubytovaných inventár objektu podpisom osobitného formulára a berie na seba zodpovednosť za stratu, zničenie a prípadné poškodenie inventáru. Pri tomto prevzatí skladá zálohu na prípadné poškodenie, stratu alebo zničenie vo výške 100 EUR, ktorá je vratná pri odchode a odovzdaní objektu správcovi zariadenia.
 3. Celú cenu za ubytovanie hradí ubytovaný pred nástupom na pobyt. Od konečnej sumy za ubytovanie a prípadné ostatné služby sa odpočítava už uhradená záloha.
 4. V objekte je zakázané fajčiť s výnimkou vyhradených miest !
  1. Fajčenie len na povolených miestach !
  2. Vodenie psov a iných domácich zvierat iba po dohode so správcom.
  3. Zakladanie ohňa mimo určených priestranstiev.
  4. Používanie vonkajšej obuvi vnútri objektu na prízemí.
  5. Akékoľvek rušenie občianskeho poriadku a nočného kľudu v exteriéri objektu po 22.00 hod.
 5. Akékoľvek poruchy na zariadení alebo jeho časti je ubytovaný povinný ohlásiť správcovi zariadenia na tel: +421 903 814930, +421 044 4352304; v prípade potreby použiť tel. čísla 112, 158
 6. Počas pobytu klient používa jednu sériu kľúčov, ktoré má vždy pri sebe a neodovzdáva ich.
 7. Klient bol oboznámený o spôsobe používania hasiaceho prístroja a o spôsobe použitia požiarnej únikovej cesty.
 8. Po ukončení pobytu je klient povinný opustiť objekt do 10.00 hod. posledného dňa pobytu. V opačnom prípade sa počíta pobyt za predĺžený a bude účtovaný ďalší ubytovací deň.
 9. Klient je povinný pri odchode umyť kuchynský riad, vyprázdniť kuchynské priestory od potravín a vysypať všetky smeti do odpadkového koša umiestneného v exteriéri. V prípade, že tento nepostačuje, dohodne sa so správcom na ďalšom postupe.
 10. Klient je povinný pri odchode odovzdať správcovi celý inventár v nepoškodenom stave a spolu so správcom odovzdať posteľnú bielizeň, uteráky a kľúče od objektu.

Prajeme Vám príjemný pobyt !© 2010 Brumlicek, Ružomberok · design: Brumlicek, Ružomberok